Disclaimer

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Webshopskleding.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Webshopskleding.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Webshopskleding.nl. Webshopskleding.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Webshopskleding.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, reclames en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Webshopskleding.nl garandeert noch ondersteunt enige webshop genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke webshops gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
Alle informatie die op Webshopskleding.nl wordt weergegeven in het webshops kleding overzicht is verkregen via de betreffende webshops.
Webshopskleding.nl zet zich altijd volledig in om deze informatie te controleren op waarheid, toch kan zij niet garanderen dat deze informatie altijd up-to-date en volledig is. Webshopskleding.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Webshopskleding.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

De website Webshopskleding.nl is ontwikkeld, wordt beheerd en is eigendom van Jewepro, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder KVK nummer: 62062522.